اطلاعیه سایت


در انتخاب و چینش مطالب سایت هیچ دخالت انسانی وجود ندارد و تمامی فرآیندها توسط موتور هوشمند مدیریت می شوند.

در صورتی که مطلبی مخالف ارزش ها و قوانین و اعتقادات کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا ما را با خبر سازید.

استخدام جديد در كشور

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

الف) ويژه شاغلين رسمي و پيماني:
1) داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش)

2) دريافت فرم معلم مبني بر موافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان مي توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي (فرم معلم) در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

3) عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره هاي كارداني و بالاتر (اعم از پيوسته و يا ناپيوسته) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل)

4) دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر (روزانه يا نوبت دوم (شبانه)، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل) مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشند.

5) چنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) براي تشكيل كلاس نرسد قبولي اين افراد در آزمون «كان لم يكن» تلقي مي شود.

6) محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران مي باشد (اسامي و كدرشته محل هاي پرديس هاي مزبور در همين دفترچه راهنما درج شده است).

7) كليه رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي باشد. ساير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قراردادي، آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته هاي تحصيلي مزبور،ادامه مطلب
بازدید : 9
برچسب ها: دانشگاه فرهنگيان ,تربيت دبير ,دبير شهيد ,شهيد رجايي ,ثبت نام ,انجام مصاحبه ,مصاحبه تخصصي ,انتخاب رشته ,شاغلين رسمي ,بررسي صلاحيت ,بخش، شهر ,سال آخر ,دانشگاه تربيت ,محل خدمت ,مؤسسات آموزش ,ويژه فرهنگيان ,وزارت آموزش ,تربيت دبير شهيد ,دبير شهيد رجايي ,دانشگاه تربيت دبير ,انجام مصاحبه تخصصي ,سنجش آموزش كشور ,سازمان سنجش آموزش ,جمهوري اسلامي ايران ,وزارت علوم، تحقيقات ,تحصيلي ويژه فرهنگيان ,

كارت ازمون ورودى مجلس

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

الف) ويژه شاغلين رسمي و پيماني:
1) داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش)

2) دريافت فرم معلم مبني بر موافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان مي توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي (فرم معلم) در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

3) عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره هاي كارداني و بالاتر (اعم از پيوسته و يا ناپيوسته) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل)

4) دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر (روزانه يا نوبت دوم (شبانه)، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل) مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشند.

5) چنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) براي تشكيل كلاس نرسد قبولي اين افراد در آزمون «كان لم يكن» تلقي مي شود.

6) محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران مي باشد (اسامي و كدرشته محل هاي پرديس هاي مزبور در همين دفترچه راهنما درج شده است).

7) كليه رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي باشد. ساير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قراردادي، آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته هاي تحصيلي مزبور،ادامه مطلب
بازدید : 17
برچسب ها: دانشگاه فرهنگيان ,تربيت دبير ,دبير شهيد ,شهيد رجايي ,ثبت نام ,انجام مصاحبه ,مصاحبه تخصصي ,انتخاب رشته ,شاغلين رسمي ,بررسي صلاحيت ,بخش، شهر ,سال آخر ,دانشگاه تربيت ,محل خدمت ,مؤسسات آموزش ,ويژه فرهنگيان ,وزارت آموزش ,تربيت دبير شهيد ,دبير شهيد رجايي ,دانشگاه تربيت دبير ,انجام مصاحبه تخصصي ,سنجش آموزش كشور ,سازمان سنجش آموزش ,جمهوري اسلامي ايران ,وزارت علوم، تحقيقات ,تحصيلي ويژه فرهنگيان ,

در خصوص استخدام دانشجویان تربیت معلم

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

الف) ويژه شاغلين رسمي و پيماني:
1) داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش)

2) دريافت فرم معلم مبني بر موافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان مي توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي (فرم معلم) در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

3) عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره هاي كارداني و بالاتر (اعم از پيوسته و يا ناپيوسته) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل)

4) دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر (روزانه يا نوبت دوم (شبانه)، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل) مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشند.

5) چنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) براي تشكيل كلاس نرسد قبولي اين افراد در آزمون «كان لم يكن» تلقي مي شود.

6) محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران مي باشد (اسامي و كدرشته محل هاي پرديس هاي مزبور در همين دفترچه راهنما درج شده است).

7) كليه رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي باشد. ساير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قراردادي، آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته هاي تحصيلي مزبور،ادامه مطلب
بازدید : 10
برچسب ها: دانشگاه فرهنگيان ,تربيت دبير ,دبير شهيد ,شهيد رجايي ,ثبت نام ,انجام مصاحبه ,مصاحبه تخصصي ,انتخاب رشته ,شاغلين رسمي ,بررسي صلاحيت ,بخش، شهر ,سال آخر ,دانشگاه تربيت ,محل خدمت ,مؤسسات آموزش ,ويژه فرهنگيان ,وزارت آموزش ,تربيت دبير شهيد ,دبير شهيد رجايي ,دانشگاه تربيت دبير ,انجام مصاحبه تخصصي ,سنجش آموزش كشور ,سازمان سنجش آموزش ,جمهوري اسلامي ايران ,وزارت علوم، تحقيقات ,تحصيلي ويژه فرهنگيان ,

مراكز آموزش عالي آزاد در مشهد

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

الف) ويژه شاغلين رسمي و پيماني:
1) داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش)

2) دريافت فرم معلم مبني بر موافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان مي توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي (فرم معلم) در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

3) عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره هاي كارداني و بالاتر (اعم از پيوسته و يا ناپيوسته) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل)

4) دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر (روزانه يا نوبت دوم (شبانه)، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل) مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشند.

5) چنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) براي تشكيل كلاس نرسد قبولي اين افراد در آزمون «كان لم يكن» تلقي مي شود.

6) محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران مي باشد (اسامي و كدرشته محل هاي پرديس هاي مزبور در همين دفترچه راهنما درج شده است).

7) كليه رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي باشد. ساير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قراردادي، آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته هاي تحصيلي مزبور،ادامه مطلب
بازدید : 6
برچسب ها: دانشگاه فرهنگيان ,تربيت دبير ,دبير شهيد ,شهيد رجايي ,ثبت نام ,انجام مصاحبه ,مصاحبه تخصصي ,انتخاب رشته ,شاغلين رسمي ,بررسي صلاحيت ,بخش، شهر ,سال آخر ,دانشگاه تربيت ,محل خدمت ,مؤسسات آموزش ,ويژه فرهنگيان ,وزارت آموزش ,تربيت دبير شهيد ,دبير شهيد رجايي ,دانشگاه تربيت دبير ,انجام مصاحبه تخصصي ,سنجش آموزش كشور ,سازمان سنجش آموزش ,جمهوري اسلامي ايران ,وزارت علوم، تحقيقات ,تحصيلي ويژه فرهنگيان ,

اعلام نتايج تربيت معلم مقصودي

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

الف) ويژه شاغلين رسمي و پيماني:
1) داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش)

2) دريافت فرم معلم مبني بر موافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان مي توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي (فرم معلم) در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

3) عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره هاي كارداني و بالاتر (اعم از پيوسته و يا ناپيوسته) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل)

4) دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر (روزانه يا نوبت دوم (شبانه)، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل) مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشند.

5) چنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) براي تشكيل كلاس نرسد قبولي اين افراد در آزمون «كان لم يكن» تلقي مي شود.

6) محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران مي باشد (اسامي و كدرشته محل هاي پرديس هاي مزبور در همين دفترچه راهنما درج شده است).

7) كليه رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي باشد. ساير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قراردادي، آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته هاي تحصيلي مزبور،ادامه مطلب
بازدید : 10
برچسب ها: دانشگاه فرهنگيان ,تربيت دبير ,دبير شهيد ,شهيد رجايي ,ثبت نام ,انجام مصاحبه ,مصاحبه تخصصي ,انتخاب رشته ,شاغلين رسمي ,بررسي صلاحيت ,بخش، شهر ,سال آخر ,دانشگاه تربيت ,محل خدمت ,مؤسسات آموزش ,ويژه فرهنگيان ,وزارت آموزش ,تربيت دبير شهيد ,دبير شهيد رجايي ,دانشگاه تربيت دبير ,انجام مصاحبه تخصصي ,سنجش آموزش كشور ,سازمان سنجش آموزش ,جمهوري اسلامي ايران ,وزارت علوم، تحقيقات ,تحصيلي ويژه فرهنگيان ,

تعداد پذيرفته شدگان كنكور سراسري 91

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

الف) ويژه شاغلين رسمي و پيماني:
1) داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش)

2) دريافت فرم معلم مبني بر موافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان مي توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي (فرم معلم) در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

3) عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره هاي كارداني و بالاتر (اعم از پيوسته و يا ناپيوسته) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل)

4) دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر (روزانه يا نوبت دوم (شبانه)، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل) مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشند.

5) چنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) براي تشكيل كلاس نرسد قبولي اين افراد در آزمون «كان لم يكن» تلقي مي شود.

6) محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران مي باشد (اسامي و كدرشته محل هاي پرديس هاي مزبور در همين دفترچه راهنما درج شده است).

7) كليه رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي باشد. ساير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قراردادي، آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته هاي تحصيلي مزبور،ادامه مطلب
بازدید : 6
برچسب ها: دانشگاه فرهنگيان ,تربيت دبير ,دبير شهيد ,شهيد رجايي ,ثبت نام ,انجام مصاحبه ,مصاحبه تخصصي ,انتخاب رشته ,شاغلين رسمي ,بررسي صلاحيت ,بخش، شهر ,سال آخر ,دانشگاه تربيت ,محل خدمت ,مؤسسات آموزش ,ويژه فرهنگيان ,وزارت آموزش ,تربيت دبير شهيد ,دبير شهيد رجايي ,دانشگاه تربيت دبير ,انجام مصاحبه تخصصي ,سنجش آموزش كشور ,سازمان سنجش آموزش ,جمهوري اسلامي ايران ,وزارت علوم، تحقيقات ,تحصيلي ويژه فرهنگيان ,

مهلت ثبت نام در دانشگاه آزاد كارداني به كارشناسي

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

الف) ويژه شاغلين رسمي و پيماني:
1) داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش)

2) دريافت فرم معلم مبني بر موافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان مي توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي (فرم معلم) در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

3) عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره هاي كارداني و بالاتر (اعم از پيوسته و يا ناپيوسته) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل)

4) دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر (روزانه يا نوبت دوم (شبانه)، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل) مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشند.

5) چنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) براي تشكيل كلاس نرسد قبولي اين افراد در آزمون «كان لم يكن» تلقي مي شود.

6) محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران مي باشد (اسامي و كدرشته محل هاي پرديس هاي مزبور در همين دفترچه راهنما درج شده است).

7) كليه رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي باشد. ساير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قراردادي، آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته هاي تحصيلي مزبور،ادامه مطلب
بازدید : 8
برچسب ها: دانشگاه فرهنگيان ,تربيت دبير ,دبير شهيد ,شهيد رجايي ,ثبت نام ,انجام مصاحبه ,مصاحبه تخصصي ,انتخاب رشته ,شاغلين رسمي ,بررسي صلاحيت ,بخش، شهر ,سال آخر ,دانشگاه تربيت ,محل خدمت ,مؤسسات آموزش ,ويژه فرهنگيان ,وزارت آموزش ,تربيت دبير شهيد ,دبير شهيد رجايي ,دانشگاه تربيت دبير ,انجام مصاحبه تخصصي ,سنجش آموزش كشور ,سازمان سنجش آموزش ,جمهوري اسلامي ايران ,وزارت علوم، تحقيقات ,تحصيلي ويژه فرهنگيان ,

جديدترين استخدامي هاي دولتي 91

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

الف) ويژه شاغلين رسمي و پيماني:
1) داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش)

2) دريافت فرم معلم مبني بر موافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان مي توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي (فرم معلم) در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

3) عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره هاي كارداني و بالاتر (اعم از پيوسته و يا ناپيوسته) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل)

4) دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر (روزانه يا نوبت دوم (شبانه)، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل) مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشند.

5) چنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) براي تشكيل كلاس نرسد قبولي اين افراد در آزمون «كان لم يكن» تلقي مي شود.

6) محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران مي باشد (اسامي و كدرشته محل هاي پرديس هاي مزبور در همين دفترچه راهنما درج شده است).

7) كليه رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي باشد. ساير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قراردادي، آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته هاي تحصيلي مزبور،ادامه مطلب
بازدید : 17
برچسب ها: دانشگاه فرهنگيان ,تربيت دبير ,دبير شهيد ,شهيد رجايي ,ثبت نام ,انجام مصاحبه ,مصاحبه تخصصي ,انتخاب رشته ,شاغلين رسمي ,بررسي صلاحيت ,بخش، شهر ,سال آخر ,دانشگاه تربيت ,محل خدمت ,مؤسسات آموزش ,ويژه فرهنگيان ,وزارت آموزش ,تربيت دبير شهيد ,دبير شهيد رجايي ,دانشگاه تربيت دبير ,انجام مصاحبه تخصصي ,سنجش آموزش كشور ,سازمان سنجش آموزش ,جمهوري اسلامي ايران ,وزارت علوم، تحقيقات ,تحصيلي ويژه فرهنگيان ,

تمديد کارشناسي ناپيوسته 91

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

الف) ويژه شاغلين رسمي و پيماني:
1) داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش)

2) دريافت فرم معلم مبني بر موافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان مي توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي (فرم معلم) در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

3) عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره هاي كارداني و بالاتر (اعم از پيوسته و يا ناپيوسته) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل)

4) دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر (روزانه يا نوبت دوم (شبانه)، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل) مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشند.

5) چنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) براي تشكيل كلاس نرسد قبولي اين افراد در آزمون «كان لم يكن» تلقي مي شود.

6) محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران مي باشد (اسامي و كدرشته محل هاي پرديس هاي مزبور در همين دفترچه راهنما درج شده است).

7) كليه رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي باشد. ساير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قراردادي، آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته هاي تحصيلي مزبور،ادامه مطلب
بازدید : 6
برچسب ها: دانشگاه فرهنگيان ,تربيت دبير ,دبير شهيد ,شهيد رجايي ,ثبت نام ,انجام مصاحبه ,مصاحبه تخصصي ,انتخاب رشته ,شاغلين رسمي ,بررسي صلاحيت ,بخش، شهر ,سال آخر ,دانشگاه تربيت ,محل خدمت ,مؤسسات آموزش ,ويژه فرهنگيان ,وزارت آموزش ,تربيت دبير شهيد ,دبير شهيد رجايي ,دانشگاه تربيت دبير ,انجام مصاحبه تخصصي ,سنجش آموزش كشور ,سازمان سنجش آموزش ,جمهوري اسلامي ايران ,وزارت علوم، تحقيقات ,تحصيلي ويژه فرهنگيان ,

دانشگاه تربیت معلم گنبد

نحوه ثبت نام کاردانی به کارشناسی

Top of Form

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و هم چنين شرايط و ضوابط شركت در آزمون ورودي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1391 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و دانشگاه آزاد اسلامي

1391/03/28

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1391 دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و دانشگاه آزاد اسلامي مي رساند كه ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 30/3/91 به صورت اينترنتي آغاز مي شود و در پايان روز سه شنبه 6/4/91 پايان مي پذيرد.
لازم به ذكر است كه دفترچه راهنماي ثبت نام اين آزمون از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش به نشاني:www.sanjesh.org قابل دريافت است و داوطلبان مي توانند ابتدا نسبت به مطا لعه دفترچه راهنما اقدام و در صورت داشتن شرايط لازم نسبت به تهيه كارت اعتباري ثبت نام از دفاتر پستي سراسر كشور اقدام نمايند.
1ـ  شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ داوطلبان‌
داوطلبان‌ لازم‌ است‌ داراي‌ شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ به‌ شرح‌ زير بوده‌ و از لحاظ مقررات‌ خدمت وظيفه‌ عمومي‌ منعي‌ نداشته‌ باشند.
1-1- شرايط عمومي‌
الف‌ ـ اعتقاد به‌ دين مبين اسلام‌ يا يكي‌ از اديان‌ پذيرفته شده‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
ب‌ ـ پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران.
ج‌ ـ عدم‌ وابستگي تشكيلاتي و هواداري احزاب و گروه‎هاي محارب و ملحد.
د ـ عدم سوءپيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذي‌صلاح.
ﻫ ـ برخورداري‌ از توانايي‌ جسمي‌ لازم متناسب با رشته‌ انتخابي‌ و عدم‌ اعتياد به‌ مواد مخدر.
و ـ داوطلبان واجد شرايط بدون توجه به محدوديت سني مي‌توانند در اين آزمون ثبت‎نام و شركت نمايند.
ز ـ دانشجويان يا فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي و بالاتر مجاز به ثبت‌نام و شركت در اين آزمون نمي‌باشند.
2-1- شرايط اختصاصي‌
الف‌ ـ دارا بودن مدرك كارداني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
تبصره- دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني به شرط اخذ مدرك كارداني تا تاريخ 31/6/1391 براي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول و  دوم يا درصورت فارغ‌التحصيلي تا تاريخ 30/11/1391  منحصراً براي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي نيمسال دوم مجاز به ثبت‌نام و شركت در آزمون مي‌باشند.
ب ـ پذيرفتگان گروه آموزشي علوم پزشكي پس از فارغ‎التحصيل شدن بايد برابر طول مدت تحصيل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بسپارند و در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت تعهد شده، بايد دو برابر هزينه تحصيلات را تمام يا به تناسب مدتي كه خدمت نكرده اند، بپردازند.
ج- بر اساس تصميم متخذه در جلسه مورخ 20/2/1376 شوراي معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ثبت‎نام و شركت كليه كاردان‎هاي گروه آموزشي علوم پزشكي بدون رعايت سهميه‎هاي30 درصد و 70 درصد در آزمون ورودي دوره‎هاي كارشناسي ناپيوسته بلامانع خواهد بود، مشروط به اينكه مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته تحصيلي آنان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان باشد. در غير اين ‌صورت ملزم به انجام خدمات قانوني قبل از شركت در آزمون خواهند بود.
تبصره ـ دانشجويان مرد سال آخر مقطع كارداني در رابطه با مسئله خدمت نظام وظيفه مي‎توانند از معافيت تحصيلي براي شركت در آزمون استفاده نمايند.
د ـ دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش بالاتر از كارداني (فوق ديپلم) حق شركت در اين آزمون را ندارند.
ه- با توجه به مصوبه جلسه شماره 748 مورخ 17/11/88  شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانش آموختگان دوره‌هاي معادل كارداني (دارندگان مدرك معادل) به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شده باشد و مدرك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي‌توانند با همان مدرك معادل در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته براي ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر شركت نمايند و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند.
و ـ دارندگان‌مدرك‌ معادل كارداني(معادل فوق ديپلم) مشمول ماده 27 آيين‎نامه آموزشي دوره‎هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفندماه 1369 شوراي عالي برنامه‎ريزي سابق كه بر اساس مصوبه جلسه 308 مورخ 12/9/1374 شوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، مي‎توانند در اين آزمون متقاضي رشته‎هاي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي غيرپزشكي شوند.
ز ـ بر اساس مصوبه يازدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 10/10/1379 كليه دارندگان گواهي اتمام دوره و مدرك معادل مقاطع كارداني و كارشناسي نمي‌توانند در آزمون ورودي مقطع تحصيلي بالاتر (رشته‎هاي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي علوم پزشكي) شركت نمايند.
ح- دارندگان مدرك معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه در يكي از آزمونهاي جامع دارندگان مدرك معادل كارداني شركت و حد نصاب نمره علمي لازم را كسب نموده‌اند، مي‌توانند در آزمون رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته گروه‌هاي آموزشي غيرپزشكي ثبت‌نام و شركت نمايند. اين قبيل داوطلبان در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است گواهي كسب حد نصاب نمره علمي لازم در آزمون جامع مدرك معادل كارداني خود را به همراه ساير مدارك لازم به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند.
ط ـ پذيرفتگان رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال 1390، حق ثبت‎نام و شركت در اين آزمون را ندارند.
تبصره ـ پذيرفتگان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، دوره‎هاي نوبت دوم (شبانه) و الكترونيكي(مجازي) كليه دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين پذيرفتگان دانشگاه آزاد اسلامي در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال 1390،  در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) مي‎توانند در اين آزمون ثبت‎نام و شركت نمايند.
ي ـ چنانچه در هر مرحله از ثبت‎نام و يا اشتغال به تحصيل مشخص گردد كه داوطلب داراي يكي از شرايط مندرج در اين دفترچه راهنما نبوده است، بلافاصله از ثبت‎نام، شركت در آزمون و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري و مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد.
ك- مطابق مصوبه 87 شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي علمي كاربردي مورخ 12/12/85 ، دانشجويان دوره پودماني دانشگاه جامع علمي – كاربردي ورودي سالهاي 1383 و بعد چنانچه در آزمون ورودي مقاطع بالاتر كه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي‌گردد، پذيرفته شوند در صورتي كه رشته فارغ‌التحصيلي با رشته قبولي يكسان باشد، از شركت در آزمون جامع پودماني معاف مي‌گردند.

3-1- مقررات وظيفه عمومي
براساس‌ اعلام‌ سازمان‌ وظيفه‌ عمومي‌ نيروي‌ انتظامي جمهوري اسلامي ايران(معاونت مشمولان و امور معافيتها)‌، داوطلب‌ مرد لازم‌ است‌ يكي‌ از شرايط زير را دارا باشد:
دارا بودن كارت پايان خدمت.
دارا بودن كارت معافيت دائم( كفالت، پزشكي يا موارد خاص).
3- دارا بودن معافيت موقت پزشكي بدون مهر غيبت، مشروط بر آنكه مدت اعتبار آن سپري نشده باشد و ضمن آنكه هنگام اعلام اسامي پذيرفتگان از تاريخ اخذ مدرك كارداني مشمول نيز نبايد بيش از يك سال گذشته باشد.
4- دارا بودن برگ آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه مهلت اعزام مندرج در آن سپري نشده‌باشد ضمن آنكه هنگامادامه مطلب
بازدید : 17
برچسب ها: دانشگاه آزاد ,آزاد اسلامي ,كارشناسي ناپيوسته ,سازمان سنجش ,سنجش آموزش ,رشته‌هاي تحصيلي ,موسسات آموزش ,آموزش كشور ,دارا بودن ,كارت اعتباري ,علوم پزشكي ,وزارت بهداشت، ,مدرك معادل ,بهداشت، درمان ,گروه آموزشي ,پذيرش دانشجو ,جمهوري اسلامي ,رشته امتحاني ,تحصيلي كارداني ,ثبت نام ,رشته تحصيلي ,دفترچه راهنما ,اينترنتي سازمان ,واجد شرايط ,مؤسسات آموزش ,اسلامي ايران ,معادل كارداني ,مقطع كارداني ,پايگاه اينترنتي ,علوم، تحقيقات ,سپاه پاسداران ,انجام خدمات ,وزارت آموزش ,دوره كارشناسي ,خدمت پزشكان ,زمان ثبت‌نام ,آموزشي علوم ,آموزش پزشكي ,قانون خدمت ,مدرك كارداني ,شركت نمايند ,ناپيوسته سال ,انتخاب رشته‌هاي ,وزارت علوم، ,مركز آزمون ,فارغ‌التحصيلان ممتاز ,امتياز پذيرش ,آزمون كارداني ,موضوع قانون ,خدمات موضوع ,دفترچه راهنماي ,صورت عدم ,مقطع كارشناسي ,محل خدمت ,دارندگان مدرك ,سازمان بسيج ,بسيج مستضعفين ,سهميه ايثارگران ,نيروهاي مسلح ,آزمون ورودي ,sanjesh org ,دوره‌هاي روزانه ,دوره كارداني ,اقدام نمايند ,پيماني وزارت ,دوره‎هاي نوبت ,دانشگاه آزاد اسلامي ,سازمان سنجش آموزش ,سنجش آموزش كشور ,وزارت بهداشت، درمان ,اينترنتي سازمان سنجش ,جمهوري اسلامي ايران ,پايگاه اينترنتي سازمان ,گروه آموزشي علوم ,دوره كارشناسي ناپيوسته ,قانون خدمت پزشكان ,وزارت علوم، تحقيقات ,خدمات موضوع قانون ,انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ,مقطع كارشناسي ناپيوسته ,پيماني وزارت آموزش ,مدرك معادل كارداني ,رشته تحصيلي كارداني ,انجام خدمات موضوع ,آموزشي علوم پزشكي ,سازمان بسيج مستضعفين ,دانش‌آموختگان رشته‌ تحصيلي ,موضوع قانون خدمت ,آزاد اسلامي پذيرش ,دانشگاه تربيت دبير ,فرهنگيان شاغل رسمي ,سپاه پاسداران انقلاب ,تربيت دبير شهيد ,كارت اعتباري علاقمندي ,رشته‌هاي تحصيلي ويژه ,تحصيلي ويژه فرهنگيان ,رشته‌ تحصيلي كارداني ,رشته‌هاي دانشگاه آزاد ,داوطلبان واجد شرايط ,دارندگان مدرك معادل ,اخذ مدرك كارداني ,مراكز تربيت معلم ,رشته‌هاي تحصيلي نيمسال ,كارشناسي ناپيوسته رشته ,دبير شهيد رجائي ,پاسداران انقلاب اسلامي ,ارگان سپاه پاسداران ,پاسداران سازمان بسيج ,سپاه پاسداران سازمان ,وزارت جهاد كشاورزي ,فناوري، وزارت بهداشت، ,تحصيلي كارشناسي ناپيوسته ,مركز آزمون دانشگاه ,فارغ‌التحصيلان ممتاز مقطع ,آزمون دانشگاه آزاد ,موسسات آموزش عالي، ,واحدهاي مختلف دانشگاه ,آزمون كارشناسي ناپيوسته ,اينترنتي دانشگاه آزاد ,نياز وزارت بهداشت، ,انتظامي جمهوري اسلامي ,كارداني بهداشت دهان ,تحصيلي كارداني بهداشت ,دارا بودن شرايط ,مختلف دانشگاه آزاد ,