اطلاعیه سایت


در انتخاب و چینش مطالب سایت هیچ دخالت انسانی وجود ندارد و تمامی فرآیندها توسط موتور هوشمند مدیریت می شوند.

در صورتی که مطلبی مخالف ارزش ها و قوانین و اعتقادات کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا ما را با خبر سازید.

دارائی اظهار نامه سال 91

نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی

به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ واصلاحیه های آن که عمد تا در بهمن ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته است ، وکلاء وکاراموزان دادگستری،در گروه شاغل طبقه بندی شده اند ومشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مذکور می باشند. مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م (قانون مالیات های مستقیم) مکلف به داشتن دفتر درآمد وهزینه می باشند که در اینجا به لحاظ عدم فوریت  از بحث در باره آن خودداری می شود ودر ادامه نیز  نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی را  توضیح خواهم داد.

چند نکته مهم :

۱ وکلا وکارآموزان مکلفند تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱ ، اظهار نامه مالیاتی خود را مطابق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی در دسترس همگان قرار گرفته است ، تنظیم وتسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند.

۲عدم تسلیم اظهار نامه در مهلت مقرر (حداکثر ۳۱/۴/۹۱) برای عملکرد مالیاتی سال۱۳۹۰ موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلقه خواهد شد که قابل بخشودن هم نیست ،ضمن اینکه مودی (وکیل وکار آموز) نمی تواند از معافیت مقرر در ماده ۱۰۱ ق.م.مادامه مطلب
بازدید : 19
برچسب ها: اظهار نامه ,ودر کادر ,مشمول مالیات ,تسلیم اظهارنامه ,زیان ویژه ,سود زیان ,سازمان امور ,درآمد مشمول ,درآمد مشمول مالیات ,سود زیان ویژه ,سازمان امور مالیاتی ,اظهار نامه مالیاتی ,تنظیم اظهار نامه ,نحوه تنظیم اظهار ,

سامانه دریافت اظهار نامه مالیاتی

نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی

به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ واصلاحیه های آن که عمد تا در بهمن ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته است ، وکلاء وکاراموزان دادگستری،در گروه شاغل طبقه بندی شده اند ومشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مذکور می باشند. مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م (قانون مالیات های مستقیم) مکلف به داشتن دفتر درآمد وهزینه می باشند که در اینجا به لحاظ عدم فوریت  از بحث در باره آن خودداری می شود ودر ادامه نیز  نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی را  توضیح خواهم داد.

چند نکته مهم :

۱ وکلا وکارآموزان مکلفند تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱ ، اظهار نامه مالیاتی خود را مطابق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی در دسترس همگان قرار گرفته است ، تنظیم وتسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند.

۲عدم تسلیم اظهار نامه در مهلت مقرر (حداکثر ۳۱/۴/۹۱) برای عملکرد مالیاتی سال۱۳۹۰ موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلقه خواهد شد که قابل بخشودن هم نیست ،ضمن اینکه مودی (وکیل وکار آموز) نمی تواند از معافیت مقرر در ماده ۱۰۱ ق.م.مادامه مطلب
بازدید : 4
برچسب ها: اظهار نامه ,ودر کادر ,مشمول مالیات ,تسلیم اظهارنامه ,زیان ویژه ,سود زیان ,سازمان امور ,درآمد مشمول ,درآمد مشمول مالیات ,سود زیان ویژه ,سازمان امور مالیاتی ,اظهار نامه مالیاتی ,تنظیم اظهار نامه ,نحوه تنظیم اظهار ,

دفترچه اظهار نامه

نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی

به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ واصلاحیه های آن که عمد تا در بهمن ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته است ، وکلاء وکاراموزان دادگستری،در گروه شاغل طبقه بندی شده اند ومشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مذکور می باشند. مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م (قانون مالیات های مستقیم) مکلف به داشتن دفتر درآمد وهزینه می باشند که در اینجا به لحاظ عدم فوریت  از بحث در باره آن خودداری می شود ودر ادامه نیز  نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی را  توضیح خواهم داد.

چند نکته مهم :

۱ وکلا وکارآموزان مکلفند تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱ ، اظهار نامه مالیاتی خود را مطابق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی در دسترس همگان قرار گرفته است ، تنظیم وتسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند.

۲عدم تسلیم اظهار نامه در مهلت مقرر (حداکثر ۳۱/۴/۹۱) برای عملکرد مالیاتی سال۱۳۹۰ موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلقه خواهد شد که قابل بخشودن هم نیست ،ضمن اینکه مودی (وکیل وکار آموز) نمی تواند از معافیت مقرر در ماده ۱۰۱ ق.م.مادامه مطلب
بازدید : 23
برچسب ها: اظهار نامه ,ودر کادر ,مشمول مالیات ,تسلیم اظهارنامه ,زیان ویژه ,سود زیان ,سازمان امور ,درآمد مشمول ,درآمد مشمول مالیات ,سود زیان ویژه ,سازمان امور مالیاتی ,اظهار نامه مالیاتی ,تنظیم اظهار نامه ,نحوه تنظیم اظهار ,

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی سال 91

نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی

به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ واصلاحیه های آن که عمد تا در بهمن ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته است ، وکلاء وکاراموزان دادگستری،در گروه شاغل طبقه بندی شده اند ومشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مذکور می باشند. مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م (قانون مالیات های مستقیم) مکلف به داشتن دفتر درآمد وهزینه می باشند که در اینجا به لحاظ عدم فوریت  از بحث در باره آن خودداری می شود ودر ادامه نیز  نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی را  توضیح خواهم داد.

چند نکته مهم :

۱ وکلا وکارآموزان مکلفند تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱ ، اظهار نامه مالیاتی خود را مطابق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی در دسترس همگان قرار گرفته است ، تنظیم وتسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند.

۲عدم تسلیم اظهار نامه در مهلت مقرر (حداکثر ۳۱/۴/۹۱) برای عملکرد مالیاتی سال۱۳۹۰ موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلقه خواهد شد که قابل بخشودن هم نیست ،ضمن اینکه مودی (وکیل وکار آموز) نمی تواند از معافیت مقرر در ماده ۱۰۱ ق.م.مادامه مطلب
بازدید : 10
برچسب ها: اظهار نامه ,ودر کادر ,مشمول مالیات ,تسلیم اظهارنامه ,زیان ویژه ,سود زیان ,سازمان امور ,درآمد مشمول ,درآمد مشمول مالیات ,سود زیان ویژه ,سازمان امور مالیاتی ,اظهار نامه مالیاتی ,تنظیم اظهار نامه ,نحوه تنظیم اظهار ,

اظهار نامه الکترونیکی املاک

نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی

به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ واصلاحیه های آن که عمد تا در بهمن ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته است ، وکلاء وکاراموزان دادگستری،در گروه شاغل طبقه بندی شده اند ومشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مذکور می باشند. مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م (قانون مالیات های مستقیم) مکلف به داشتن دفتر درآمد وهزینه می باشند که در اینجا به لحاظ عدم فوریت  از بحث در باره آن خودداری می شود ودر ادامه نیز  نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی را  توضیح خواهم داد.

چند نکته مهم :

۱ وکلا وکارآموزان مکلفند تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱ ، اظهار نامه مالیاتی خود را مطابق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی در دسترس همگان قرار گرفته است ، تنظیم وتسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند.

۲عدم تسلیم اظهار نامه در مهلت مقرر (حداکثر ۳۱/۴/۹۱) برای عملکرد مالیاتی سال۱۳۹۰ موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلقه خواهد شد که قابل بخشودن هم نیست ،ضمن اینکه مودی (وکیل وکار آموز) نمی تواند از معافیت مقرر در ماده ۱۰۱ ق.م.مادامه مطلب
بازدید : 11
برچسب ها: اظهار نامه ,ودر کادر ,مشمول مالیات ,تسلیم اظهارنامه ,زیان ویژه ,سود زیان ,سازمان امور ,درآمد مشمول ,درآمد مشمول مالیات ,سود زیان ویژه ,سازمان امور مالیاتی ,اظهار نامه مالیاتی ,تنظیم اظهار نامه ,نحوه تنظیم اظهار ,

محاسبه مالیات درآمد وکلا

نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی

به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ واصلاحیه های آن که عمد تا در بهمن ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته است ، وکلاء وکاراموزان دادگستری،در گروه شاغل طبقه بندی شده اند ومشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مذکور می باشند. مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م (قانون مالیات های مستقیم) مکلف به داشتن دفتر درآمد وهزینه می باشند که در اینجا به لحاظ عدم فوریت  از بحث در باره آن خودداری می شود ودر ادامه نیز  نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی را  توضیح خواهم داد.

چند نکته مهم :

۱ وکلا وکارآموزان مکلفند تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱ ، اظهار نامه مالیاتی خود را مطابق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی در دسترس همگان قرار گرفته است ، تنظیم وتسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند.

۲عدم تسلیم اظهار نامه در مهلت مقرر (حداکثر ۳۱/۴/۹۱) برای عملکرد مالیاتی سال۱۳۹۰ موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلقه خواهد شد که قابل بخشودن هم نیست ،ضمن اینکه مودی (وکیل وکار آموز) نمی تواند از معافیت مقرر در ماده ۱۰۱ ق.م.مادامه مطلب
بازدید : 12
برچسب ها: اظهار نامه ,ودر کادر ,مشمول مالیات ,تسلیم اظهارنامه ,زیان ویژه ,سود زیان ,سازمان امور ,درآمد مشمول ,درآمد مشمول مالیات ,سود زیان ویژه ,سازمان امور مالیاتی ,اظهار نامه مالیاتی ,تنظیم اظهار نامه ,نحوه تنظیم اظهار ,

راهنمایی تکمیل اضهار نامه های مالیاتی

حقوق مؤدیان مالیاتی در قوانین ایران و افغانستان

گفتار اول- کلیات

مفهوم مؤدی مالیاتی

 منظور از واژه مالیات همان معنی عام آن منظور است. در قانون ایران وافغانستان همان معنی عام بکاربرده شده است. مالیات به معنی عام آن که عوارض را نیز شامل میگزدد وچه به معنی خاص آن. چون در نحوه گرفتن هردو مشترکند .هردوبصورت اجباری اخذ می گردد.

منظور از مؤدیان مالیاتی کسانی اند که پرداخت کننده مالیات و همچنین عوارض است. و جهت بررسی حقوق او در همه قوانین مرتبط بامالیات و عوارض جستجونماییم.در  قوانین افغانستان چون راجع به این موضوع در قانون مالیات بصورت کلی آمده است. بامعاضدت از قوانین دیگر شاید بتوانیم این موضوع، جنجالی و مهم را در حد وُسع و توان، مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

درقانون مالیات افغانستان تحت عنوان «قانون مالیات بر عایدات» که یک قانون مالیاتی جدید مصوب 11/12/1387 مجلس ملی و مجلس سنا است با توشیح رئیس جمهور افغانستان در تاریخ 27/12/1387 که بعداز تصویب این قانون، تمامی قوانین گذشته:( قانون مالیات بر عایدات 1384 قانون مالیه مواد استهلاکی31/2/1359 و تعدیلی مواد دهم و یازدهم قانون مذکور مورخ 15/7/1361 وقانون اخذ سکوک منتشره مورخ 31/5/1361) با انفاذ این قانون، قوانین مذکور گذشته ملغی شمرده می شود.(ماده 113ق.م.ا.ن)

در این قانون نیز از حقوق مؤدیان چیزی بصورت مشخص نیامده است. ولی از لابه لای بعض از مواد این قانون، در این مورد نیز می توان  استناد نمود.

گفتاردوم- مصادیق مهم حقوق مؤدیان مالیاتی

در قانون ایران این حقوق از یک سو به اداره مالیاتی و مأموران و مقامات آن، و از سوی دیگر به مراجع حل اختلاف مالیاتی مربوط می شوندکه باید رعایت گردند. در قانون افغانستان یک طرف دسگاه مالیاتی و مأ موران و مقامات آن و از سوی دیگر هیأت حل اختلاف و محکمه ابدائیه تجارتی ویا دیوان تجارتی و دیوان حقوق عامه مربوط می شود . که رعایت حقوق مؤدیان در این دودسته قابل تقسیم است و ماهم بر همین اساس به دو دسته مهم مورد بحث وبر رسی قرار میدهیم.

الف- حقوق مؤدیان مالیاتی در ارتباط با اداره مالیاتی

این حقوق باید توسط مأموران و مقامات اداره مالیاتی در هنگام برخورد با مؤدیان مالیاتی رعایت شوند به قرار ذیل می توان بر شمرد:

حق رفتار منصفانه بامؤدی

رفتار منصفانه ویا عدالت رویه ای در اداره که دادرسی منصفانه در مراجع دادرسی است در حقوق اداری کشورهای دارای نظام حقوق عرفی مانند انگلستان از جای گاه برجسته برخوردار است رفتار منصفانه با مؤدی بدین معناست که مراجع تشخیص و اصول مالیات مقامات و مأموران امنیتی در مراودت و رفتار بامؤدی مالیاتی برخود منصفانه داشته باشد و با رعایت انصاف و عدالت با وی رفتار نماید در قوانین مالیاتی و اداری ایران این اصل نوشته نشده است اخیراً در ماده 90 ق.م.خ.ک. ایران این موضوع به صورت کلی و بدون هی چ گونه ضابطه ای مورد اشاره قرار گرفته است طبق این ماده: کارمندان دستگاه های اجرایی مَوظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت،امانت، گشاده رویی، انصاف وتبعیت از قوانین و مقرارت عمومی واختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند. قید واژه انصاف در این می تواند مبنای برای طرح رفتار منصفانه در اداره باشد.

 این اصل در قانون اساسی افغانستان بدین صورت آمده است ماده 42 ق.ا.ا.ف. ...اندازه مالیه ومحصول وطرز تأدیه آن با رعایت عدالت اجتماعی توسط قانون توسط قانون تعیین می گردد. که رعایت عدالت اجتماعی در این ماده می تواند تأکید بر رفتار عادلانه دستگاه مالیاتی  داشته باشد. در ماده 14 از قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم قوه قضائیه افغانستانادامه مطلب
بازدید : 35
برچسب ها: قانون مالیات ,مؤدیان مالیاتی ,حقوق مؤدیان ,مالیات افغانستان ,اظهار نامه ,اختلاف مالیاتی ,مرور زمان ,وزارت مالیه ,قانون مذکور ,قانون اساسی ,تشخیص مالیات ,تعیین مالیه ,مستقیم ایران ,برگ تشخیص ,تجدید نظر ,پنج سال ,مالیاتی ایران ,امور مالیاتی ,قوانین مالیاتی ,دستگاه مالیاتی ,نامه مالیاتی ,ماده مذکور ,یاد داشت ,قانون مالیات افغانستان ,حقوق مؤدیان مالیاتی ,اظهار نامه مالیاتی ,تعیین مالیه تأیید ,مالیه تأیید گردیده ,قبلی تعیین مالیه ,قوانین مالیاتی ایران ,صلاحیت محاکم افغانستان ,مرور زمان مالیاتی ,یادداشت تعیین مالیه ,قانون اساسی افغانستان ,رعایت حقوق مؤدیان ,اداره امور مالیاتی ,تسلیم اظهار نامه ,یاد داشت قبلی ,داشت قبلی تعیین ,